close

Algemene voorwaarden

1. Door een overeenkomst te sluiten met de vennootschap Verano BE B.V., met maatschappelijke zetel in de Marlylaan 15 te B-1120 Brussel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 616254, worden deze algemene voorwaarden van rechtswege aanvaard. Behalve bij een schriftelijke aanvaarding van een uitzondering hierop door onze vennootschap, hebben de algemene voorwaarden zonder voorbehoud voorrang op de voorwaarden van onze medecontractanten, ook indien deze tegenstrijdig blijken.

2. Al onze voorstellen, brochures, prijslijsten en informatie ongeacht van welke aard, evenals de catalogussen die aan de klanten worden bezorgd, zijn steeds vrijblijvend en vormen geen offerte. Ontvangen bestellingen worden pas definitief na ontvangst van onze schriftelijke bevestiging en in overeenstemming met de voorwaarden van deze schriftelijke bevestiging.

3. Onze prijzen worden opgemaakt op basis van de kostprijs van de productiefactoren op datum van de offerte of van de bevestiging van de bestelbon.

4. Onze prijzen gelden voor onverpakte goederen, die vanuit onze fabriek of ons magazijn op het transportmiddel geladen worden, waarbij de verpakking en het stutmateriaal ten laste van de koper zijn, tenzij anders bepaald.

5. Alle belastingen die op dit ogenblik gelden in het kader van btw, evenals de bijbehorende mogelijke verhogingen of nieuw ingevoerde belastingen, komen ten laste van de koper.

6. Zodra de goederen afgeleverd zijn in of op de transportmiddelen worden deze als geleverd en aanvaard beschouwd. De klant is verplicht om deze te controleren en om na te gaan of er eventuele zichtbare gebreken zijn. Zichtbare gebreken en gebreken die met een normale aandacht onmiddellijk vastgesteld kunnen worden, komen niet in aanmerking tenzij deze schriftelijk worden gemeld op het ogenblik dat de goederen in ontvangst worden genomen. (Alle verzendingen gebeuren op risico en gevaar van de koper. Clausules die de vervoerder aan de koper voorlegt, die vermelden dat transportschade ten laste van en op risico van de verzender zouden zijn, kunnen niet worden ingeroepen.

7. De goederen blijven onze eigendom tot deze volledig werden betaald.

8. Berekeningen, tekeningen en plannen die worden opgemaakt zijn steeds gebaseerd op gegevens en tekeningen die ons worden bezorgd en waarvan we de juistheid niet controleren. Degene op wiens naam of voor wiens rekening deze worden uitgevoerd, moet deze aandachtig verifiëren en controleren; enkel deze persoon draagt de verantwoordelijkheid voor fouten, onvolkomenheden en tekorten die hierop invloed hebben. De vermelde berekeningen, tekeningen en plannen blijven onze eigendom; de gedeeltelijke of volledige reproductie ervan, evenals de communicatie ervan aan derden, is enkel mogelijk na schriftelijke toestemming van ons.

9. Stalen of maten, kleuren en gewichten, zijn louter benaderend en vormen slechts een gedeeltelijke weergave van het materiaal.

10. De koper heeft geen recht op schadevergoeding en intresten als gevolg van het overschrijden van de afgesproken levertermijnen te wijten aan overmacht, dat als dusdanig wettelijk erkend werd, of als gevolg van omstandigheden die buiten de wil van de verkoper liggen. Onder overmacht worden met name begrepen, een gedeeltelijke of volledige staking, in arbeid of in het vervoer, ongevallen, uitzonderlijke wettelijke voorschriften die onze productievrijheid beperken, evenals de gevolgen van dergelijke gebeurtenissen.

11. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken moeten schriftelijk gemeld worden en dit binnen ten laatste acht dagen na het ogenblik waarop de koper of werfleider het gebrek vaststelde. De handelingen die voortvloeien uit het bestaan van verborgen gebreken moeten op hun beurt, om ontvankelijk te zijn, ingediend worden binnen de maand waarin de termijn van de klacht verstrijkt. Onze medecontractanten moeten de koper of de niet-professionele werfleider schriftelijk op de hoogte stellen van deze termijnen, op het ogenblik dat zij een overeenkomst aangaan. Indien dat niet gebeurt dan kan de klacht niet op onze vennootschap of op onze eigen medecontractanten worden verhaald. Bij een geschil over de kwaliteit van de gebruikte materialen, zal de koper bij voorkeur de herstelling van de schade in natura aanvaarden en, indien wij deze erkennen of indien wij van mening zijn dat er renovatiewerken uitgevoerd moeten worden,

dan is het ons toegestaan om zelf de aannemer te kiezen die met de uitvoering van deze werken belast wordt. Klachten over gebreken geven de koper niet het recht om de betaling deels of volledig op te schorten.

12. Indien de koper, na het verstrijken van de overeengekomen termijn voor de levering en het ter beschikking stellen, de materialen niet ophaalt, dan kan de verkoper opslagkosten rekenen, evenals een vergoeding voor administratieve kosten.

13. Goederen die regelmatig door de koper besteld en door ons geleverd worden, worden niet teruggenomen.

14. Indien de toestand of situatie van de koper wijzigt, zoals bij overlijden, onbekwaamheid, faillissement, concordaat, vrijwillige vereffening, protest, zelfs van een niet-aanvaarde wisselbrief, ontbinding of wijziging van de vennootschap, of indien er ernstige tekenen zijn van een verminderde solvabiliteit van de koper, dan behouden we het recht om de verkoop te annuleren of om waarborgen te eisen.

15. Het bedrag van onze facturen is steeds invorderbaar te Neder-Over-Heembeek, waarbij we de plaats van betaling in geval van laattijdigheid mogen wijzigen. We doen geenszins afstand van deze bepaling indien we besluiten om een wissel te trekken op de klant of indien we effecten ter betaling aanvaarden. In dat geval komen wisselkosten steeds ten laste van de koper. Het uitgeven van mandaten, wissels of effecten leidt nooit tot een schuldvernieuwing, noch tot een uitzondering op onze contractuele, algemene voorwaarden.

16. Tenzij schriftelijk anders bepaald, worden betalingen steeds contant gedaan. Indien onze facturen op vervaldatum niet werden betaald, dan gelden van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten ten bedrage van de wettelijke intresten, berekend aan de intrestvoet als voorzien in de wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties en vermeerderd met 2% per jaar. Elke factuur die niet binnen de acht dagen na een ingebrekestelling betaald wordt, zal bovendien met 10% verhoogd worden als forfaitair, niet te verlagen boetebeding, en dit met een minimum van 123,95 €. Bij niet-betaling of laattijdige betaling behouden we het recht om de leveringen stop te zetten, zonder dat we aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.

17. Het is de verantwoordelijkheid van onze medecontracten om deze algemene voorwaarden inroepbaar te maken ten overstaan van hun eigen medecontractanten die zich er zo toe verbinden om geen rechten of engagementen te laten gelden ten overstaan van onze vennootschap, behalve deze die vermeld worden in deze voorwaarden.

Uitsluitend de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om tussen te komen in betwistingen, tenzij Verano BE B.V. er de voorkeur aan geeft om het geschil te laten voorkomen in een rechtbank op de plaats waar de klant gedomicilieerd is.